Pogankiny Palaty museum

 PskovPskovskaya Oblast'Russia