Manor Goncharova, Yaropolets museum

 VolokolamskMoskovskaya Oblast'Russia