Abramtsevo-Kudrino Wood Carving ethnographic

 Moskovskaya Oblast'Russia