Abramtsevo-Kudrino Wood Carving 民族史

 Moskovskaya Oblast'ロシア