Spaso-Preobrazhenskiy cathedral, Mirozhsky monastery テンプル

 プスコフPskovskaya Oblast'ロシア