Gorodomlya Island on Seliger lake island

 Tverskaya OblastRussia