Khotkov Pokrovsky Monastery temple

 Sergiyev PosadMoskovskaya Oblast'Russia