Slovenskiye springs and Gorodishchenskoye Lake 瀑布

 Izborsk普斯科夫州俄国