Izborsk • 普斯科夫州 • 俄国 •

Slovenskiye springs and Gorodishchenskoye Lake

 Izborsk:  普斯科夫州:  俄国:  
 
 Slovenskiye springs and Gorodishchenskoye Lake

获取最新的Adobe Flash Player 看到这部影片。你去按一下按钮“同意并立即安装”: Slovenskiye springs and Gorodishchenskoye Lake