Thresholds Hydroelectric Station 観光地

 Satkinsky DistrictChelyabinskaya Oblast'ロシア