Khotkov Pokrovsky Monastery テンプル

 セルギエフ・ポサードMoskovskaya Oblast'ロシア