Folk Art Crafts History Museum 美術館、博物館

 ニジニ・ノヴゴロドNizhegorodskaya Oblast'ロシア