Shah-i-Zinda Ensemble テンプル

 • サマルカンドウズベキスタン

検索: 寺院、教会、塔、モスク ウズベキスタン • すべてのオブジェクト

詳細インタラクティブ地図 Shah-i-Zinda Ensemble

マップ: Shah-i-Zinda Ensemble
  • Shah-i-Zinda Ensemble 写真
  • Shah-i-Zinda Ensemble 写真
  • Shah-i-Zinda Ensemble 写真
  • Shah-i-Zinda Ensemble 写真

Tours TV Shah-i-Zinda Ensemble • 地図上 写真 Shah-i-Zinda Ensemble • 動画 • サマルカンドウズベキスタン