The Stationmaster’s House 美術館、博物館 美術館、博物館

 Leningradskaya oblast'ロシア