Antonievo-Dymsky monastery テンプル

 Leningradskaya oblast'ロシア