Spassky church, Voronovo テンプル

 ポドリスクMoskovskaya Oblast'ロシア