Sochi National park 国立公園

 SochiKrasnodarskiy Krayロシア