Ostashkov's Trinity cathedral テンプル

 オスタシコフトヴェリ州ロシア