Exhibition Hall of the Fair 建築

 ニジニ・ノヴゴロドNizhegorodskaya Oblast'ロシア