Wrangel Island island

 Chukotskiy Avtonomnyy OkrugRussia