Sun Yat-sen Mausoleum monument

 NanjingChina

Related objects

Cities Nanjing video Nanjing