Village Krasnoye city

 StaritsaTverskaya OblastRussia