Tobolsk Kremlin fortress

 TobolskTyumenskaya Oblast'Russia