Festival Abalak Field ethnographic

 Tyumenskaya Oblast'Russia