Enshi Grand Canyon landscape

 Enshi Tujia and Miao Autonomous PrefectureHubeiChina