Enamel Crafts of Rostov Finift ethnographic

 RostovYaroslavskaya Oblast'Russia