Verkhniye Mandrogi, crafts 民族志

 Village Verkhniye Mandrogi列宁格勒州俄国