Nizhny Novgorod State Art Museum 博物馆

 下诺夫哥罗德下诺夫哥罗德州俄国