Spaso-Yakovlevsky Monastery

 • 罗斯托夫雅羅斯拉夫爾州俄国

搜索: 寺庙,教堂,清真寺 俄国 • 所有对象

详细的卫星地图 Spaso-Yakovlevsky Monastery

地图: Spaso-Yakovlevsky Monastery

Tours TV Spaso-Yakovlevsky Monastery • 地图 Spaso-Yakovlevsky Monastery • 视频 • 罗斯托夫雅羅斯拉夫爾州俄国