Dahab • Sharm el-Sheikh • Sinai •

Dahab, diving

 Dahab:  Sharm el-Sheikh:  Sinai:  
 
 Dahab, diving

Adobe Flash Playerをインストールして下さい このビデオを見るには、「同意して今すぐインストール」というボタン をクリックして下さい: Dahab, diving