Dubai • United Arab Emirates •

Dubai metro

 Dubai:  United Arab Emirates:  
 
 Dubai metro

Get the Adobe Flash Player to see this video. Go and click on the button "Agree and install now".: Dubai metro