California • United States •

Mono Lake Go to Mono Lake