Xiamen • China •

Xiamen Zhongshan Road Go to Xiamen Zhongshan Road