Tverskaya Oblast • Russia •

Voznesensky Orshin convent Go to Voznesensky Orshin convent