Gulangyu Island • Xiamen • China •

Shuzhuang Garden Go to Shuzhuang Garden