Srinagar • Jammu and Kashmir • India •

Shah-i-Hamadan Mosque Go to Shah-i-Hamadan Mosque