Pushkar • Rajasthan • India •

Savitri Temple Go to Savitri Temple