Moscow • Russia •

Manezhnaya Square Go to Manezhnaya Square