Tverskaya Oblast • Russia •

Gorodomlya Island on Seliger lake Go to Gorodomlya Island on Seliger lake